Loyiha haqida

Yig‘ma elektron katalog nima? (YEK)

Yig‘ma elektron katalogning asosiy vazifalari bu: Yirik kutubxonalarga kelib tushgan nashrlarni hamkorlikda kataloglashtirish va klassifikatsiyalash; Bibliografik ma'lumotlarning yig‘ma bazasini shakllantirish va nazoratini olib borish; Tarmoq va Internet orqali axborot-kutubxona muassasalari o‘rtasida bibliografik yozuvlarni MARC (UZMARC) formatlarida ayirboshlash. Yig‘ma elektron katalog dasturi nima uchun kerak? YEK dasturi samaradorligi quyidagilardan iborat: Axborot-kutubxona muassasalarida xususiy lokal elektron katalogini shakllantirish uchun samarali imkoniyatlarni taqdim qilishi; YEK shakllantirishda har bir ishtirokchi boshqa ishtirokchi kutubxonaning axborot-kutubxona resurslari (EK)ga kirish imkoniyati; YEK tayyor yozuvlaridan foydalanish yo‘li bilan nashrlarni kataloglashtirishning og‘ir mehnatini qisqartirish; Tezkor bibliografik qidiruv imkoniyatining berilishi; Axborot fondlari va resurslarini samarali ayirboshlash imkoniyati; YEK dasturini afzalliklari Nashrlarning unifikatsiyalash bibliografik tasvirini va xalqaro MARC(UNIMARC, USMARC)formatlari asosida bibliografik yozuvlarning milliy ayirboshlash formatini tashkil qilish (UZMARC); Nashrlarni indekslash, klassifikatsiyalash sistemasi va kooperativ kataloglashtirish texnalogiyasini ishlab chiqish; Lokal kataloglarning axborot yakdilligini ta'minlash, indekslash va qidiruv sistemalari yaratish maqsadida lingvistik ta'minot (tabiiy til sinonimlari va o‘zaklarining lug‘ati, diskreptor lug‘ati va avtoritet fayllar) ishlab chiqish; Internet ga chiqish imkoniyati bilan Internet texnologiyasi bo‘yicha kutubxonalarning axborot korporativ kompyuter tarmog‘ini yaratish; Ma'lumotlarning konseptual va mantiqiy modelini, katalogining yig‘ma bibliografik ma'lumotlar bazasini yuritish texnologiyasi va instrumental vositasini yaratish; WWW- standart tarmoq vositasi orqali foydalanuvchiga katalog ma'lumotlar bazasiga onlayn kirishni ta'minlash; *MARC formatlarida respublika va chet ellar kutubxonalari orasida bibliografik axborotlar ayirboshlashni ta'minlash. YEK shakllantirish va foydalanishda qanday masalalar yechiladi? YEK yaratishning barcha mexanizmlari ishlab chiqilgan va bu loyihaning ishtirokchi-kutubxonalari uni amalga oshirishga tayyor bo‘lganda quyidagi vazifalarini amalga oshirish zarur bo‘ladi: Loyiha ishtirokchi - kutubxonalari joriy tushgan xujjatlarni ON-layn rejimida kooperativ kataloglashtirishlari; Joriy tushgan xujjatlar bibliografik yozuvlari fayllarini milliy ayirboshlash formatida katalogning yig‘ma ma'lumotlar bazasiga yuklash (kiritish); Bibliografik yozuvlar fayllarini *MARC formatlaridan milliy formatga va teskarisiga almashtirish; Kutubxonalar lokal sistemasida jamlangan retrospektiv jamg‘armasi bibliogrfik yozuvlarini milliy formatga almashtirish; Joriy tushgan xujjatlarni avtonom kataloglashtirish va ayirboshlash milliy formatida bibliografik yozuvlarning fayllarini yaratish; WWW - tarmoq vositasi bilan yig‘ma ma'lumotlar bazasiga foydalanuvchilar (kitobxon, kutubxonachi) ning ON-layn rejimida kirishini ta'minlash; Kutubxonalarning lokal katalogini to‘ldirish uchun ON-layn so‘rovi bo‘yicha ayirboshlash milliy formatida bibliografik yozuvlar fayllarini yaratish; Me'yoriy yozuvlar va lingvistik ma'lumotlar bazasini yaratish va yuritish; Mavzuli ma'lumotlar bazasi, ko‘rsatkichlar, shu jumladan, milliy bibliografiya (elektron bibliografik solnoma) yaratish.