Ro`yhatdan o'tish

Ro'yхatdan o'tkazish tartibi tezkorlik bilan bajariladi. Ro'yхatga olish formasini diqqat, haqqoniylik bilan to'ldiring. Kiritilgan ma'lumotlaringiz kutubxona xodimiga kelib tushadi. Kutubxona xodimi sizga ID raqami biriktiradi. Qo'shimcha savollar tug'ilganda siz tomondan kiritilgan bog'lanish ma'lumotlari orqali bog'lanadi. ID raqam olib tasdiqlangandan so'ng siz Yig'ma Elektron Katalogdan to'la qonli foydalanish xuquqiga ega bo'lasiz.

* Plastik ID karta olish uchun yoningizda pasport bo'lishi shart